Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

TEF - Test d'Evaluation en Français

TEF - Test d'Evaluation en Français

INFORMACJE OGÓLNE

TEF to egzamin zorganizowany przez Francuską Izbę Handlową. Ewaluuje umiejętności rozumienia i wyrażania się w języku francuskim ogólnym. Jest uznawany na całym w świecie, może być przydatny jako świadectwo znajomości języka francuskiego w momencie ubiegania się o pracę, czy kontynuowania wyższych studiów we Francji:

 • w przypadku chęci studiowania na uczelni francuskiej, należy zasięgnąć informacji bezpośrednio w sekretariacie placówki docelowej, które części z egzaminu z TEF należy zdać: obowiązkowe i/lub fakultatywne
 • w przypadku emigracji do Kanady, rząd kanadyjski może wymagać zdania wszystkich części egzaminu TEF: części obowiązkowych i fakultatywnych.

e-tef, wersja elektroniczna tradycyjnego egzaminu TEF, pozwala poznać wynik egzaminu, po zakończeniu rzeczywistej sesji egzaminacyjnej.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ?

Każdy może przystąpić do egzaminu TEF. Żaden dyplom nie jest wymagany przy zapisie na egzamin. A zapisywać i podchodzić do egzaminu można aż do skutku. Certyfikat z wynikami, ważny przez jeden, kolejny rok, po zdaniu egzaminu, wydawany jest przez centrum organizujące sesję egzaminacyjną.

EGZAMINY W RAMACH TEF

TEF składa się z dwóch serii:

 1. Obowiązkowych, podzielonych na trzy części w formie testów wielokrotnego wyboru
 2. Fakultatywnych, podzielonych na dwie niezależne części.

Egzaminy obowiązkowe:
zadania czas ilość pytań punkty
Rozumienie tekstu pisanego (CE) 60 min 50 300
Rozumienie ze słuchu (CO) 40 min 60 360
Słownictwo i struktury językowe (LS) 30 min 40 240
CAŁOŚĆ 2h10 150 900

Egzaminy obowiązkowe są w formie testów wielokrotnego wyboru, zawierają 150 pytań, aby móc dokładnie ocenić umiejętności językowe. Wynik obliczany jest tak, by wyeliminować odpowiedzi przypadkowe:

 • dobra odpowiedz: +3 punkty
 • brak odpowiedzi bądź anulowanie odpowiedzi: -1 punkt
 • zła odpowiedź bądź udzielenie kilku odpowiedzi na jedno pytanie: -1 punkt

Punkty są podliczane i porównywane do 900 punktów maksymalnie możliwych do zdobycia

Egzaminy nieobowiązkowe, fakultatywne:

zadania czas ilość pytań punkty
Wypowiedź pisemna (EE) 60 min 2 tematy do poruszenia 450
Wypowiedź ustna (EO) 35 min 2 tematy do poruszenia 450

Części nieobowiązkowe egzaminu TEF, proponują różnorodne  zadania, które wymagają posłużenia się wieloma umiejętnościami praktycznymi w najrozmaitszych sytuacjach.

Wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna zawierają dwa rozdziały. Pomoce zaproponowane pozwalają na symulację sytuacji rzeczywistej komunikacji.

Wypowiedź pisemna:

Zadania:

 • zredagować koniec jakiegoś dokumentu, tekstu pisanego
 • napisać tekst osobisty, prywatny bądź oficjalny

Wypowiedź ustna:

Zadania:

 • zebrać pewne informacje, zadawanie pytań
 • przekonać do swojej opinii, uargumentować pogląd, wyrazić ocenę na dany temat i porównać z innymi

WYNIKI

Centrum organizujące egzamin, ogłasza wyniki. Kandydat otrzymuje certyfikat ze swoim rezultatem, który jest ważny jeden, kolejny rok. Na certyfikacie znajdują się:

 • podział otrzymanych punktów za każdą część egzaminu, jak również szczegółowe komentarze każdej z umiejętności;
 • graficzny obraz wyników

Cechą charakterystyczną egzaminów TEF jest fakt, że dostarczają zindywidualizowanej i precyzyjnej informacji zwrotnej o umiejętnościach językowych kandydata. Ponieważ dwie osoby mogą otrzymać różną punktację z poszczególnych części egzaminów, a ich końcowa ocena może być identyczna, ewaluacja podczas egzaminu TEF dostarcza informacji o zdobytych punktach w ramach każdej kompetencji.

Ponadto, oprócz punktów z każdego egzaminu, dodawana jest ocena pisemna, dzięki czemu znajomość języka wzbogacona jest nie tylko o ocenę ilościową (punkty) jak i jakościową (komentarz).

SKALA OCEN

Osoba przystępująca do egzaminu jest oceniana według skali ocen od 0 do 6, gdzie 0+ to umiejętności najbardziej podstawowe, a 6 to doskonałe posługiwanie się językiem. Oceny oparte są o:

 • sześć poziomów umiejętności językowych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • dwanaście poziomów Kanadyjskich Standardów Językowych

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? PODRĘCZNIKI PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU:

Każdy kurs dobrej jakości pozwala pogłębić umiejętności językowe i otrzymać lepszy wynik podczas egzaminu TEF.

Polecamy ponadto: