Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

MATURA

Poziom podstawowy (poziom A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Biegłości Językowej)

Zadania Czas Punkty
Część pisemna
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie ze słuchu obejmuje takie formy wypowiedzi, jak komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje. Zdający proszony jest o wykonanie ćwiczeń zamkniętych typu prawda/fałsz, dobieranie (łączenie różnych elementów tekstu w logiczną całość, np. tytułu z fragmentem tekstu) czy zadanie wielokrotnego wyboru (wskazanie spośród 3-4 odpowiedzi, jednej zgodnej z treścią tekstu).
120 15
Rozumienie tekstu pisanego
Rozumienie tekstu pisanego sprawdzane jest za pomocą tekstów informacyjnych, publicystycznych lub literackich zaadaptowanych na potrzeby egzaminu. Tu zdający również proszony jest o wykonanie zadań zamkniętych.
  20
Wypowiedź pisemna
Wypowiedź pisemna to dwa teksty: krótki (notatka, ogłoszenie, pocztówka, zaproszenie, wiadomość, ankieta) i długi, mający przeważnie formę listu prywatnego lub, rzadziej, prostego listu nieformalnego (od 120 do 150 słów). W przypadku krótkiej formy ocenia się przede wszystkim zgodność z poleceniem pod względem treści (tekst musi zawierać wszystkie wymagane w poleceniu informacje) i poprawność językową. Ocena długiego tekstu uwzględnia także zgodność z poleceniem pod względem formy i bogactwo językowe.
  15
Część ustna
Wypowiedź ustna
Egzamin ustny trwa 10 minut ( plus 5 minut na przygotowanie) i składa się z dwóch części. W pierwszej zdający proszony jest o opisanie fotografii z uwzględnieniem informacji: KTO? GDZIE? CO ROBI OSOBA NA FOTOGRAFII? i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, odnoszące się do ilustracji i tematyki z jaką się ona wiąże. Część druga polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sprawdzających umiejętność udzielania i uzyskiwania informacji, relacjonowania wydarzeń i negocjowania, dochodzenia swoich racji.
15 20

Poziom rozszerzony (poziom B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Biegłości Językowej)

Zadania Czas Punkty
Część pisemna I
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych
Umiejętność ta sprawdzana jest za pomocą dwóch ćwiczeń otwartych (uzupełnienie tekstu odpowiednimi formami gramatycznymi i przekształcanie zdań).
120 5
Wypowiedź pisemna
Tu zdający ma do wyboru takie formy wypowiedzi jak opowiadanie, rozprawka, opis lub recenzja.
  18
Część pisemna II
Rozumienie ze słuchu / rozumienie tekstu pisanego
Zadania na rozumienie tekstu pisanego i mówionego mają formę zamkniętą: są to ćwiczenia typu prawda/fałsz, zadania na dobieranie (najczęściej dopasowanie informacji do osoby wypowiadającej ją) i zadanie wielokrotnego wyboru (wybranie odpowiedzi zgodnej z treścią tekstu)
70 23
Rozpoznanie struktur leksykalno-gramatycznych w tekście
Tu stosuje się zadanie z lukami, które należy uzupełnić jedną z trzech lub czterech proponowanych form.
  4
Część ustna
Wypowiedź ustna
Egzamin ustny trwa 15 minut ( plus 15 minut na przygotowanie) i składa się z dwóch zadań. Pierwsze to rozmowa na podstawie materiały ilustracyjnego zawierającego powiązane tematycznie zdjęcia, ilustracje, wykresy i hasła. Zdający prezentuje problem, który ilustruje materiał, a następnie odpowiada na 4-5 pytań związanych z tymże problemem. Zadanie drugie to prezentacja jednego z dwóch zaproponowanych w zestawie tematów i dyskusja z egzaminatorem nawiązująca do wypowiedzi zdającego. Celem dyskusji jest sprawdzenie umiejętności wyrażania, uzasadniania i obrony własnej opinii związanej z wybranym tematem.
30 20