Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

CFP1/CFP2 - Certificat de Français Professionnel

CFP 1 - Certificat de Français Professionnel, 1-go stopnia

INFORMACJE OGÓLNE

 • CFP to certyfikat świadczący o znajomości języka francuskiego środowiska zawodowego. Test pierwszego stopnia (1er degré) sprawdza podstawową znajomość języka francuskiego: osoby otrzymujące taki dyplom potrafią porozumieć się w najprostszych i najbardziej zwyczajnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
 • CFP 1 potwierdza znajomość francuskiego na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Odpowiada około 150-200 godzin nauki i jest to minimum umiejętności językowych koniecznych do podstawowej komunikacji po francusku w środowisku zawodowym.
 • Osoba, która pozytywnie przejdzie test CFP 1, potrafi poprowadzić prostą konwersację o temacie zawodowym w sobie znanym bądź prostym do przewidzenia kontekście.
 • Test sprawdza cztery umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, pisanie, rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustną.

FORMA EGZAMINU

CFP 1 składa się czterech części:

Testowane umiejętności Punkty
Rozumienie tekstu pisanego: na podstawie dokumentów autentycznych (różnego rodzaju ogłoszenia, artykuł z prasy, ulotka informacyjna itp.) zdający odpowiada na pytania zamknięte. Dodatkowo, może pojawić się też tekst do uzupełnienia (np. w formie maila, bądź faksu, w którym należy uzupełnić odpowiednie wyrażenia). Na punkt 1 zdający ma 75minut. 50
Pisanie: zdający ma za zadanie odpowiedzieć na wiadomość, którą otrzymał od innego pracownika firmy, w której pracuje. Na punkt 2 zdający ma 75minut. 50
Rozumienie ze słuchu: na podstawie usłyszanego nagrania, zdający ma konkretne zadanie do wykonania. Np. przyporządkować osoby, które wypowiadają się w nagraniu do odpowiednich działów. Zdający ma do dyspozycji 30 minut. 25
Mówienie: zdający rozmawia z członkami komisji. Egzamin składa się z dwóch części: 1. kandydat musi przedstawić się, opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach i o tym jaki zawód w przyszłości chciałby wykonywać. 2. kandydat ma 15 minut na przygotowanie się do konkretnego zadania, np. umówić się na spotkanie. musi potrafić uargumentować swoje decyzje np. co do daty i miejsca spotkania. Kandydat ma do dyspozycji 20 minut. 25

Części pisemne zajmują więc 1h45 minut, część ustna: 20 minut.

Aby egzamin zakończył się sukcesem, należy otrzymać 45 punktów na 75 możliwych z części pisemnych; 60 na 100 ze wszystkich egzaminów.

 

CFP 2 - Certificat de Français Professionnel 2-go stopnia

INFORMACJE OGÓLNE

 • Adresowany do wszystkich osób, które uczą się francuskiego jako języka obcego, a które chciałyby spróbować pierwszego podejścia języka francuskiego w kontekście zawodowym
 • Certyfikat jest stworzony z myślą o osobach, które chcą ocenić poziom swojej wiedzy z języka francuskiego poprzez oficjalny dyplom odpowiadający wymaganiom środowiska zawodowego
 • CFP2 potwierdza umiejętności z języka francuskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Odpowiada około 250-300 godzinom nauki języka.
 • Ten dyplom potwierdza podstawowe umiejętności z języka francuskiego, które pozwalają na swobodne rozumienie i wyrażanie się w sytuacjach najbardziej potocznych i najzwyklejszych, w relacjach z innymi ludźmi i w życiu zawodowym
 • Jeśli kandydat zdobędzie ten certyfikat, oznacza to, że potrafi wziąć udział w rozmowach i dyskusjach na tematy zawodowe posługując się ograniczonym słownictwem i prostymi strukturami gramatycznymi

POZIOMY

Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić swoje umiejętności językowe na poziomie B1.

Aby egzamin został uznany za zaliczony, przystępujący do egzaminu musi otrzymać co najmniej 60 na 100 punktów możliwych do uzyskania w trakcie egzaminu

FORMA EGZAMINU

CFP 2 składa się czterech części:

Testowane umiejętności
Rozumienie tekstu pisanego: Osoba przystępująca do egzaminu musi wykazać się, w znanym sobie kontekście i przy niewielkiej pomocy słownika, zrozumieniem sensu ogólnego oraz głównych elementów prostych artykułów prasowych, codziennych dokumentów ze środowiska zawodowego (np. bon zamówienia, faktury, rachunki, czeki, oficjalne listy itp.)
Wypowiedź pisemna: Na podstawie dostarczonych informacji, kandydat redaguje prostą, krótką wiadomość związaną z codzienną działalnością zawodową.
Rozumienie ze słuchu: Osoba przystępująca do egzaminu musi wykazać się rozumieniem najważniejszych elementów wiadomości przekazywanej od kogoś bezpośrednio bądź przez telefon. Tematy przekazywanych wiadomości mieszczą się w polu zainteresowań bądź doświadczeń zawodowych kandydata.
Wypowiedź ustna: Kandydat musi nawiązać kontakty z innymi ludźmi, opowiedzieć o swojej pracy, wyrazić swoją opinię na dany temat. Wszystko w ograniczonej liczbie sytuacji praktycznych na znane sobie tematy, prostym językiem, w wolnym tempie.


PROGRAM DO PRZYGOTOWANIA/ TEMATYKA EGZAMINU

Język francuski zawodowy zawiera w sobie pole językowe wspólne dla wszystkich osób pracujących, niezależnie od sektora działalności, branży zawodowej czy funkcji i stanowiska pracy.

Odpowiada całości zadań relacji, zadań administracyjnych i handlowych wplecionych w sytuacje zawodowe. Sięga sześciu szerszych domen:

Relacje z ludźmi i zawodowe:
 • Przedstawienie się, podziękowanie, pogratulowanie, pożegnanie się
 • Rozmowa o pracy, swoim doświadczeniu, swoich planach zawodowych
 • Odnalezienie się w firmie
 • Przedstawienie swoich współpracowników, kolegów z pracy itp.
 • Przedstawienie firmy, jej wyników, pola jej działalności, rynku, polityki handlowej przedsiębiorstwa, jak również przedstawienie jej sytuacji finansowej
 • Wyrażenie ilości, wskazanie zmian w stosunku do lat ubiegłych, porównywanie, interpretacja i komentarz tabel, wykresów.
Środowisko zawodowe:
 • Rozmowa o zarządzających i o warunkach pracy: stanowisko pracy, godziny pracy, wynagrodzenie, urlopy, stosunki z koleżankami/kolegami z pracy itp.
 • Organizacja czasu pracy
 • Poszukiwanie pracy, stażu: lektura i redagowanie małego ogłoszenia, CV, listu motywacyjnego, poprowadzenie/ uczestnictwo w rozmowie o pracę
Funkcje przedsiębiorstwa:
 • Rozumienie i wytłumaczenie procesu produkcji, instrukcję obsługi
 • Poproszenie oraz podanie informacji na temat produktu, usługi
 • Zapytanie o cenę, bądź jej podanie, sposób i warunki płatności
 • Zanotowanie i przekazanie próśb, reklamacji klientów
 • Wysyłanie zamówień
Zadania administracyjne:
 • Przyjmowanie gości, klientów: udzielanie informacji, skierowanie w odpowiednie miejsce, poproszenie o zaczekanie itp.
 • Organizacja podróży służbowych : dowiadywanie się o godziny, trasy podróży, taryfy, dokonywanie/ odwołanie rezerwacji, poradzenie sobie na lotnisku, na dworcu w biurze podróży, hotelu, w restauracji, na poczcie
 • Organizacja i uczestniczenie w spotkaniach: zebraniach, seminariach, konferencjach, giełdach; ustalanie spotkania, potwierdzenie/ odłożenie na późniejszy termin, anulowanie spotkania
Rozmowy telefoniczne:
 • Wysłuchanie i przekazanie komuś prostej wiadomości
 • Nawiązanie i utrzymanie kontaktu
 • Zidentyfikowanie osoby, z którą rozmawiamy i jej potrzeb
 • Przekazywanie połączeń telefonicznych
 • Przeliterowywanie, powtarzanie, reformułowanie
 • Podsumowanie, pożegnanie się
Komunikacja w formie pisemnej:
 • Czytanie prostych dokumentów: tabliczek, napisów, rad, menu, godzin, planu pracy, reklam, małych ogłoszeń, notatek itp.
 • Wypełnianie formularzy
 • Notowanie
 • Redakcja krótkich wiadomości, notatek, prostych listów.