Newsletter
Informacje o promocjach, ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą Francji i frankofonii. Wystarczy wpisac swój adres e-mail powyżej!

CFJ - Certificat de Francais Juridique

CFJ - Certificat de Francais Juridique

INFORMACJE OGÓLNE

Certyfikat z języka francuskiego prawniczego, adresowany jest do:

  • studentów, stażystów i osób pracujących, których plany zawodowe związane są z francuskojęzycznym środowiskiem prawniczym
  • osób, które osiągnęły dobry poziom znajomości języka francuskiego i chciałyby potwierdzić, w celach zawodowych, swoje umiejętności
  • kandydatów, którzy osiągnęli poziom średnio - zaawansowany języka francuskiego, używanego w ramach czynności zawodowych w środowisku prawniczym, co odpowiada mniej więcej 450-500 godzinom nauki języka

FORMA EGZAMINU


Egzamin sprawdza cztery kompetencje językowe:
  • rozumienie tekstu pisanego
  • wypowiedź pisemna
  • rozumienie ze słuchu
  • wypowiedź ustna

Rozumienie tekstu pisanego:

Osoba przystępująca do egzaminu, potrafi wykazać się ogólnym zrozumieniem tekstu prawnego, który nie odnosi się do kwestii zbytnio technicznych jakiejś konkretnej gałęzi prawa. Chodzi o wyciągnięcie najważniejszych informacji z umowy, tekstu ustawy, decyzji prawnej, artykułu bądź komunikatu odnoszącego się do jakiejś sprawy bądź opinii prawnej.

Wypowiedź pisemna:

Kandydat powinien potrafić zrobić notatki i zredagować określony dokument użytku zawodowego: np. list oficjalny, streszczenie, raport itp.

Rozumienie ze słuchu:

Osoba przystępująca do egzaminu potrafi zrozumieć proste informacje, odnoszące się do różnych domen prawa. Potrafi je rozróżnić, przyporządkować do kręgu zainteresowań prawa pracy, prawa handlowego, prawa konsumenta, czy prawa cywilnego.

Wypowiedź ustna:

Kandydat ma za zadanie przeczytanie dwóch tekstów prawnych, wyciągnięcie z nich najważniejszych informacji i przekazanie ich osobie egzaminującej. Powinien też podtrzymać prostą konwersację zawodową, doradzić klientowi, dyskutować na tematy prawne, poprowadzić proste negocjacje prowadzące do podpisania umowy.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU:

Aby przygotować się do egzaminu polecamy:

  • http://www.fda.ccip.fr/examens/cfj
  • Préparation au Certificat du Français Juridique (CFJ) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) de Michel Soignet, Hachette FLE, 2003